top of page
Working from Home

SİTE BÜNYESİNDE İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

BHK tarafından kurulmuş olan sitemizde toplanan veriler, uygulamanın hedef kitlesindeki siz kullanıcılardan, AR-GE kapsamında fikirler almak, alınan fikirleri değerlendirmek ve kullanıcılara sağlanacak fırsatları tarafınıza bilgilendirebilmek adına tarafınız ile iletişime geçilebilmesi için bu kapsam ile sınırlı kişisel verileriniz elde edilmektedir.
İşleme Şartı
Ziyaret sürecinde edinilen kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Kanun’un 5. Md. 2/f kapsamında işlenmektedir.
Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Kimlik Bilgisi:İsim-soyisim
İletişim Bilgisi:Adres, telefon, e-mail
Eğitim Bilgisi : Okul, sınıf


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Ziyaret sürecinde işlenecek kişisel veriler;
• Ziyaret boyunca gerekli değerlendirmelerinin yapılması
• Ziyaret süresince veriler bağlamında ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; BHK içerisindeki birimlerimize, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iuhf.bilisimhukuku@gmail.com adresinden iletebilirsiniz. BHK, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Devamını Okuyun
Kullanım Şartları: Metin

SPONSORUMUZ

zeki-edebali-logo.png

ZEKİEDEBALİ HUKUK DANIŞMANLIĞI

Kullanım Şartları: Müşteriler
bottom of page